شما نه تنها بر نوک قله ی دانش غدیر ایستاده اید! بلکه پادشاه این شهر شدید!

نمره ی کامل با تاج طلایی بر سر شما همخوانی دارد!

1 Step

Visits: 5