بسیار عالیست وقتی از پنجاه سوال چهل تا پاسخ صحیح دادید!

شما بر قله های دانش تکیه زده اید!

1 Step

بازدیدها: 6